Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Taal en Leren

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Meer dan de helft van de Vlaamse logopedisten onderzoekt meertalige kinderen op dezelfde manier als eentalige kinderen. Dit houdt een groot risico aan misdiagnoses in. Dit onderzoeksproject wil een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen opstellen. Het protocol zal logopedisten uit het werkveld een wetenschappelijk onderbouwde leidraad  bieden van hoe taaldiagnostiek bij deze doelgroep moet worden aangepakt. 

Meer weten? 
Neem contact op met charlotte.mostaert@thomasmore.be

Het project is een samenwerking tussen de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More en de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van KU Leuven.


Oudervragenlijst over moedertaalontwikkeling

Logopedisten hebben nood aan tools om de moedertaal van meertalige kinderen te onderzoeken. Daarom werkt dit onderzoeksproject aan de ontwikkeling van de ALDeQ-NL, een Nederlandstalige versie van de ALDeQ (Paradis, Emmerzael, Sorenson Duncan, 2010). De ALDeQ-NL is een oudervragenlijst over de moedertaalontwikkeling van het kind. De originele ALDeQ discrimineert tussen meertalige kinderen mét en zonder een taalontwikkelingsstoornis. De betrokken onderzoekers gaan na of de Nederlandstalige versie dit ook kan. 

Meer weten?
Neem contact op met heleen.leysen@thomasmore.be

Het project is een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Audiologie van Thomas More en Vives en de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van KU Leuven. 


Valpreventie voor risicolezers

Er is nood aan meer informatie om kleuters met een risico op leesproblemen goed te kunnen identificeren en opvangen. Dit bleek uit een recent vragenlijstonderzoek (Doumen, 2017). Verdere analyses toonden een positief verband aan tussen kennis over en de attitude ten aanzien van deze risicolezers (Hartman, 2018). Met het project 'Valpreventie voor risicolezers' willen we inzetten op het sensibiliseren en informeren van leraren, logopedisten, ouders en leesbevorderaars, zodat ze een betere begeleiding en samenwerking kunnen opzetten voor de risicolezer. We streven naar het doordacht ontwerpen en evalueren van een sensibiliseringspakket.

Meer weten?
Neem contact op met marjolein.noe@thomasmore.be    


Nonword-Repetition-Task (NRT) voor meertalige kinderen

Bij een NRT-taak herhaalt een cliënt niet-bestaande woorden. Met behulp van dergelijke taken wil een diagnosticus de verwerking van talige informatie in het kortetermijngeheugen nagaan. De diagnostische meerwaarde wordt echter bepaald door (sub)lexicale factoren. Binnen dit onderzoeksproject wordt een NRT-instrument ontwikkeld dat rekening houdt met deze factoren en inzetbaar is bij één- én meertalige kinderen binnen het lager onderwijs.

Meer weten?
Neem contact op met kirsten.schraeyen@thomasmore.be