Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Taal en Leren

Longitudinale Studie naar Taalproblemen bij Tweetalige Kinderen

Meer dan de helft van de Vlaamse logopedisten onderzoekt meertalige kinderen op dezelfde manier als eentalige kinderen. Dit houdt een groot risico aan misdiagnoses in. Deze studie wil een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen opstellen. Het protocol zal logopedisten uit het werkveld een wetenschappelijk onderbouwde leidraad  bieden van hoe taaldiagnostiek bij deze doelgroep moet worden aangepakt. 

Lees meer over de eerste onderzoeksresultaten in deze recente publicatie:

Mostaert, C., Leysen, H., Desmedt, E., Van Den Heuvel, E., & Zink, I. (2019). Een onderbouwde aanpak voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Logopedie, 32 (4), 19-28.

Meer weten? 
Neem contact op met charlotte.mostaert@thomasmore.be


Oudervragenlijst over moedertaalontwikkeling

Logopedisten hebben nood aan tools om de moedertaal van meertalige kinderen te onderzoeken. Daarom werkt dit onderzoeksproject aan de ontwikkeling van de ALDeQ-NL, een Nederlandstalige versie van de ALDeQ (Paradis, Emmerzael, Sorenson Duncan, 2010). De ALDeQ-NL is een oudervragenlijst over de moedertaalontwikkeling van het kind. De originele ALDeQ discrimineert tussen meertalige kinderen mét en zonder een taalontwikkelingsstoornis. De betrokken onderzoekers gaan na of de Nederlandstalige versie dit ook kan. 

Meer weten?
Neem contact op met heleen.leysen@thomasmore.be

Het project is een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Audiologie van Thomas More en Vives en de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van KU Leuven. 


Valpreventie voor risicolezers

Er is nood aan meer informatie om kleuters met een risico op leesproblemen goed te kunnen identificeren en opvangen. Dit bleek uit een recent vragenlijstonderzoek (Doumen, 2017). Verdere analyses toonden een positief verband aan tussen kennis over en de attitude ten aanzien van deze risicolezers (Hartman, 2018). Met het project 'Valpreventie voor risicolezers' zetten we in op het sensibiliseren en informeren van leraren, logopedisten, ouders en leesbevorderaars, zodat ze een betere begeleiding en samenwerking kunnen opzetten voor de risicolezer. We ontwikkelden een sensibiliseringspakket bestaande uit een campagneposter, een checklist van risicosignalen en een website met meer informatie en tips: fit-voor-lezen.thomasmore.be. In een vervolgproject zullen we deze campagne evalueren en gaan we op zoek naar meer overzicht en aanbevelingen met betrekking tot interventie bij risicolezers.

Lees meer over het project in deze recente publicatie:

Noé, M., Leysen, H., Simons, J. & Van Kerckhove, E. (2019). Herken kleuters met risico op latere leesproblemen. Tijdschrift Taal, 10 (15), 14-19.

Meer weten?
Neem contact op met marjolein.noe@thomasmore.be    

Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Logopedie en Audiologie en de Lerarenopleidingen van Thomas More.


De rol van executieve functies voor de leesontwikkeling bij meertalige kinderen

Dit longitudinaal project wil inzicht verwerven in de invloed van executieve functies (inhibitie, flexibiliteit & werkgeheugen) op de ontwikkeling van ontluikende geletterdheid (o.m. fonologische vaardigheden) en aanvankelijk lezen bij meertalige kinderen in Nederlandstalige scholen in Vlaanderen. De verworven inzichten moeten vooreerst resulteren in praktische aanbevelingen voor de onderwijspraktijk. Daarnaast moeten deze inzichten de kennis van professionelen binnen de klinische praktijk verhogen ten aanzien van mogelijke risicosignalen. Tenslotte moeten de verworven inzichten handvatten aanreiken aan de primaire leefomgeving van meertalige kinderen in het stimuleren en ondersteunen van voorschoolse vaardigheden die bijdragen aan een vlotte leesstart in de schooltaal.

Meer weten?
Neem contact op met kirsten.schraeyen@thomasmore.be

Het project is een samenwerking tussen de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven.