Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Taal en Leren

Longitudinale Studie naar Taalproblemen bij Tweetalige Kinderen (LoSTT)

Meer dan de helft van de Vlaamse logopedisten onderzoekt meertalige kinderen op dezelfde manier als eentalige kinderen. Dit houdt een groot risico aan misdiagnoses in. Deze studie wil een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen opstellen. Het protocol zal logopedisten uit het werkveld een wetenschappelijk onderbouwde leidraad bieden voor verantwoorde taaldiagnostiek bij deze doelgroep.

Lees de eerste onderzoeksresultaten in Mostaert, C., Leysen, H., Desmedt, E., Van Den Heuvel, E., & Zink, I. (2019). Een onderbouwde aanpak voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Logopedie, 32 (4), 19-28.

Meer weten? 
Neem contact op met charlotte.mostaert@thomasmore.be

 

Oudervragenlijst over moedertaalontwikkeling

De ALDeQ-NL is verschenen. Dit is een gratis oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. De ALDeQ-NL helpt om meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis op te sporen. Logopedisten, maar ook CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren of -leerkrachten kunnen gebruik maken van de vragenlijst. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding van een professional in. 

Met de steun van HaBilNet werken we aan een vertaling van de ALDeQ-NL naar 10 verschillende talen met voorleesfunctie zodat ouders de vragenlijst in hun eigen taal kunnen invullen.

De ALDeQ-NL is een Nederlandstalige versie van de Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ; Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010). Dit project is een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Audiologie van Thomas More en Vives en de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van KU Leuven. 

Lees over de ontwikkeling van de ALDeQ-NL in Leysen, H., Mostaert, C., Patteeuw, T., Roeyers, H., Van Den Heuvel, E., & Zink, I. (2020). ALDeQ-NL, dé Nederlandstalige oudervragenlijst voor moedertaalonderzoek. Logopedie, 33(4), 38-48 of Signaal, 112(3), 18-33.

Meer weten? 
Neem contact op met heleen.leysen@thomasmore.be

 

Valpreventie voor risicolezers

Er is nood aan meer informatie om kleuters met een risico op leesproblemen goed te kunnen identificeren en opvangen. Dit bleek uit een recent vragenlijstonderzoek (Doumen, 2017). Verdere analyses toonden een positief verband aan tussen kennis over en de attitude ten aanzien van deze risicolezers (Hartman, 2018). Met het project 'Valpreventie voor risicolezers' zetten we in op het sensibiliseren en informeren van leraren, logopedisten, ouders en leesbevorderaars, zodat ze een betere begeleiding en samenwerking kunnen opzetten voor de risicolezer. We ontwikkelden een sensibiliseringspakket bestaande uit een campagneposter, een checklist van risicosignalen en een website met meer informatie en tips: fit-voor-lezen.thomasmore.be. In een vervolgproject evalueren we deze campagne en gaan we systematisch op zoek naar evidence based aanbevelingen met betrekking tot interventie bij risicolezers.

Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Logopedie en Audiologie en de Lerarenopleidingen van Thomas More.

Krijg een antwoord op je vragen of lees over het project in Noé, M., Leysen, H., Simons, J. & Van Kerckhove, E. (2019). Herken kleuters met risico op latere leesproblemen. Tijdschrift Taal, 10 (15), 14-19.

Meer weten?
Neem contact op met marjolein.noe@thomasmore.be

 

De rol van executieve functies voor de leesontwikkeling bij meertalige kinderen

Dit longitudinaal project wil inzicht verwerven in de invloed van executieve functies (inhibitie, flexibiliteit & werkgeheugen) op de ontwikkeling van ontluikende geletterdheid (o.m. fonologische vaardigheden) en aanvankelijk lezen bij meertalige kinderen in Nederlandstalige scholen in Vlaanderen. De verworven inzichten moeten vooreerst resulteren in praktische aanbevelingen voor de onderwijspraktijk. Daarnaast moeten deze inzichten de kennis van professionelen binnen de klinische praktijk verhogen ten aanzien van mogelijke risicosignalen. Tenslotte moeten de verworven inzichten handvatten aanreiken aan de primaire leefomgeving van meertalige kinderen in het stimuleren en ondersteunen van voorschoolse vaardigheden die bijdragen aan een vlotte leesstart in de schooltaal.

Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven. 

Bekijk interessante bronnen over executieve functies.

Meer weten?
Neem contact op met kirsten.schraeyen@thomasmore.be

 

Hoe ondersteun je meertalige kinderen?

Leerkrachten en logopedisten zitten vaak met vragen over hoe ze meertalige kinderen het beste begeleiden in de klas en in de praktijk. Zo wordt bijvoorbeeld de moedertaal van deze kinderen vaak genegeerd terwijl dat net een hefboom kan zijn om het Nederlands te versterken.

Met het project Meer Taal willen we leerkrachten uit het basisonderwijs en logopedisten informeren en adviseren. We zoeken in literatuur naar effectieve principes en bevragen de doelgroepen om hun noden in kaart te brengen. Daarna adviseren we leerkrachten en logopedisten via een campagne. Op die manier willen we taaldidactiek en taaltherapie versterken en daarmee ook de taalontwikkeling van meertalige kinderen.

Meer weten? 
Neem contact op met heleen.leysen@thomasmore.be